WIBA 2023 Speakers

Day 1 Keynote

Day 2 Keynote

Invited Speaker

Invited Speaker